Regulamin konkursu „KONKURS NA AMBASADORA” na INSTAGRAMIE 10.03.2023r.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu „KONKURS NA AMBASADORA” zwanym dalej „Konkursem” jest LOVEDOG Adrian Gabryel, z siedzibą przy ul. Podleśnej 8C, 20-390 Lublin,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9462560962, REGON 367251551 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs ma na celu promowanie i reklamę ww. firmy, prowadzonej przez nią działalności oraz jej produktów.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin” lub „Regulamin Konkursu”).
 4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Zleceniobiorcy (dalej “Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni 6 Laureatów Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 1 poniżej. W posiedzeniach Komisji, w tym posiedzeniach dotyczących wyłonienia Zwycięzców Konkursu, muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji będą podejmowane większością głosów. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.
 5. Zadanie konkursowe należy zgłaszać w dniach 10.03.2023 r. od godz.00:00 do dnia 24 marca 2023 r do godziny 23.59.
 6. Konkurs jest organizowany w mediach społecznościowych INSTAGRAM pod adresem www.instagram.com/lovedog_pl (dalej „Instagram”).
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Instagram ani współprowadzony z Instagramem. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody. Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs, w tym wydanie nagród do zwycięzców; każdy z uczestników biorąc udział w Konkursie musi akceptować zwolnienie Instagram’a z odpowiedzialności za przeprowadzenie i rozliczenie Konkursu.
 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 165)
 • 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród
 1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu zarejestrowania zadania konkursowego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz które posiadają konto na portalu lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Zleceniodawcy, jak również członkowie najbliższych rodzin pracowników ww. podmiotów tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 10.03.2023 r. od godz.00:00 do dnia 24 marca 2023 r do godziny 23.59 napisać: dlaczego Twój pies powinien zostać ambasadorem marki LOVEDOG, wybrać numer preferowanego legowiska z zamieszczonych zdjęć i  umieścić tę odpowiedz w komentarzu pod postem konkursowym na kanale Instagram profilu Lovedog (dalej „Zadanie konkursowe”).
 4. Zadanie konkursowe wstawione przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu, nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub firm niezwiązanych ze Zleceniodawcą lub Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji zgłoszeń już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 5. Zadania Konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogu określonego w ust. 4 powyżej. Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane w ust. 4 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
  1. jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie;
  2. jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;
  3. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego;
  4. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie;
  5. zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;
  6. zadanie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;
  7. jego pies zmieści się do legowiska w rozmiarze maksymalnie do XL(Dł. 74cm, Szer. 64cm). Pies uczestnika nie może być większy niż maksymalny rozmiar legowisk produkowanych przez Organizatora Konkursu.
 7. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Zleceniodawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 9. Zadanie Konkursowe musi być udostępnione publicznie jako komentarz pod postem konkursowym w postaci opublikowanej przez Uczestnika, co najmniej przez cały okres trwania Konkursu. Usunięcie Zadania Konkursowego lub jego modyfikacja oznacza rezygnację Uczestnika z Konkursu; taki Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli została już mu przyznana.
 • 3 Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu
 1. Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką Konkursu, wyłoni 6 Zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, o których mowa w § 4 ust.
 2. Ogłoszenie Zwycięzcy odbędzie się do dnia 30.03.2023r. na instastories.
 3.  Zwycięzca ma obowiązek zgłosić się w wiadomości prywatnej do Lovedog’a z informacją o wygranej nie później niż do 02.04.2023 r. Zwycięzca jest zobowiązany do wskazania w odpowiedzi na ww. wiadomość imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu komórkowego oraz adresu do wysyłki nagrody lub wskazania paczkomatu firmy InPost, do którego ma być nadana nagroda.
 • 4 Nagrody i zasady ich wydawania
 1. Nagrodą w Konkursie jest zostanie Ambasadorem marki: otrzymanie współpracy z wybranym przez siebie legowiskiem oraz możliwość dalszego kontynuowania współprac, jeśli wygrana współpraca będzie owocna i spełni wymagania Organizatora.
 2. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, nagroda jest zwolniona z opodatkowania – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350,Dz.U. z 2018 r. poz. 200). 3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 3. Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Prawo do nagrody jest niezbywalne.
 5. Nagrody będą wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej lub na wskazany przez Zwycięzców paczkomat InPost najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku.
 6. Organizator zastrzega, iż nagroda będzie wysłana wyłącznie na adresy podane przez Zwycięzców, pozostające w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Jeżeli Zwycięzca nie wskaże danych o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu we wskazanym tam terminie, nie odbierze nagrody lub podane dane będą niepełne, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwe wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu lub błędnego adresu paczkomatu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzca i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę lub Zwycięzca przekaże dane do odbioru nagrody z paczkomatu osobie trzeciej. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 • 5 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres mailowy lovedog.sklep@gmail.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na adres, z którego została wysłana reklamacja, w ciągu 20 (dwudziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – reklamację uznaje się za dostarczoną.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
 • 6 Prawa autorskie i przetwarzanie danych osobowych
 1. Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego oraz prawa pokrewne.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest LOVEDOG Adrian Gabryel, z siedzibą przy ul. Podleśnej 8C, 20-390 Lublin,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9462560962, REGON 367251551
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem lovedog.sklep@gmail.com.
 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1b RODO w celu wykonania zobowiązania dostarczenia nagrody do laureata (po wskazaniu przez niego kompletnych danych do wysyłki nagrody).
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu), chyba że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia takiego sprzeciwu; dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy przechowywane będą co najmniej przez czas potrzebny do jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, nagroda do laureata nie będzie mogła zostać wysłana i traci on prawo do takiej nagrody.
 6. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nagrody jeżeli zostanie przyznana.
 7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest od 10.03.2023 roku na profilu Lovedog na stronie www.lovedog.pl w zakładce BLOG.
 2. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Promocji, Uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres lovedog.sklep@gmail.com.
 3. W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.
 4. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.